ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร = Leadership Indicators of Technological Executives In Schools Under the Bangkok Metropolitan Administration /

ผู้แต่ง
รัตนาภรณ์ วัชรอัตยาพล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563