รูปแบบภาวะผู้นำแบบบารมีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพื่อเสริมสร้างการบริหารการศึกษาแบบเสมอภาค = A Charismatic Leadership Model of Basic Education Administrators in Schools under the Secondary Educational Service Area 29 for Strengthening Equal Education Administration /

ผู้แต่ง
วิศรุต มาเจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563