การศึกษาและผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2394) /

ผู้แต่ง
พิพาดา ยังเจริญ
Corporate Author
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1