ศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า = A Comparative Study of Epistemology in Buddhist Philosophy and Epistemology in Taoist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระกิติคุณ สิริคุโณ (เจนยุทธนา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563