การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นำการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนา = Desirable Political Leadership on Globalization in Buddhistic Approach /

ผู้แต่ง
พระปรีชา รตนโชโต (นาจันทัด)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563