ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท = Sexual Diversity and Realization in Theravãda Buddhist Philosophical Perspective /

ผู้แต่ง
กัญญภัค แมกกี้
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563