การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด พ.ศ.2563-2568 ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน /

Corporate Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1