สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น /

ผู้แต่ง
วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1