สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พ.ศ. 2562 /

ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรีกุล
Corporate Author
สติธร ธนานิธิโชติ, รัชวดี แสงมหะหมัด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1