ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ /

ผู้แต่ง
สมชาย ณ นครพนม
Corporate Author
จารุณี อินเฉิดฉาย, นิชนันท์ กลางวิชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2562