ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า = Philosophy of Buddhist Theravãda Propagation in the Next Decade /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563