รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = An Upright School Management Model for Administrators in the Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
วชิรวิทย์ นิติพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563