การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ /

ผู้แต่ง
สุภางค์ จันทวานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
001.4225 ส837ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
177 หน้า