รัฐศาสตร์เชิงพุทธ /

ผู้แต่ง
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธปรัชญา, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3