ญี่ปุ่นยุคร่วมสมัย : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม /

ผู้แต่ง
นรีนุช ดำรงชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1