การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา = Design Research in Education /

ผู้แต่ง
สุวิมล ว่องวาณิช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1