การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ = The Development of Human Resource Management Model of Educational Institutions Under The Jurisdiction of the Royal Thai Police /

ผู้แต่ง
สิริภัชกรณ์ ดวงคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562