ธรรมครองจิตใจ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (ปั่น ปญญานนฺโท)
Corporate Author
ปัญญานันทภิกขุ ดูที่ พระธรรมโกศาจารย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1