การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาชีวศึกษาภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ /

ผู้แต่ง
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : หน่วยอาเซียนและเอเซียศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1