มโนทัศน์ความเป็นบัณฑิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = Concept of Being the Wise According to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาปณิธาน สุเมโธ (เป็งอิ่น)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563