พุทธวิธีกับการสอนสังคมศึกษา = Buddha's Method for Social Teaching /

ผู้แต่ง
นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
อยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2564
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1