ชุมนุมปาฐกถาชุดพุทธธรรม /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)
Corporate Author
พุทธทาสภิกขุ ดูที่ พระธรรมโกดศาจารย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2