ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ เล่มสาม จากประมาณ ค.ศ. 1800 ถึง ทศวรรษ 1930 = The Cambridge History of Southeast Asia Volume Three From c. 1800 to the 1930s /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1