ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ เล่มสอง จากประมาณ ค.ศ. 1500 ถึง ประมาณ ค.ศ. 1800 = The Cambridge History of Southeast Asia Volume Two From c. 1500 to c. 1800 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1