ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ เล่มหนึ่ง จากยุคเริ่มแรกถึงประมาณ ค.ศ. 1500 = The Cambridge History of Southeast Asia Volume One From early times to c. 1500 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1