บทบาทของรัฐบาลในสายตาประชาชน = Public Perspectives on Roles of Government /

ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรีกุล
Corporate Author
รัชวดี แสงมหะหมัด, วลัยพร ล้ออัศจรรย์, สุพรรณิการ์ เติมมี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1