ธรรมวาทะของท่านพุทธทาส /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญโญ)
Corporate Author
อรุณ แสงทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บุพนิมิตและสหาย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1