วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร เล่ม 7 /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1