ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ เล่มสี่ จากสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน = The Cambridge History of Southeast Asia Volume Four From World War II to the present /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1