70 สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา : กวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1