รายงานการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษาเพื่อการสร้างสังคมสันติสุข = Buddhist Studies for Building a Peaceful Society /

ผู้แต่ง
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)
Corporate Author
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร, สาลินี รักกตัญญู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563