ยุโรปในสายพระเนตรสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง /

ผู้แต่ง
อัมพร จิรัฐติกร
Corporate Author
สุธิดา อ่าวสุคนธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
914 อ555ย 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาส์น, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
207 หน้า : ภาพประกอบ