ทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร้าง การประเมินค่า และใช้ประโยชน์ /

ผู้แต่ง
สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
301 ส558ท 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
181 หน้า