ประชากรศาสตร์ : สารัตถศึกษาเรื่องประชากรมนุษย์ /

ผู้แต่ง
ปราโมทย์ ประสาทกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1