สื่อโสตทัศน์ในห้องสมุด /

ผู้แต่ง
สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2