แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 พ335ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
105 หน้า