การเจริญสมาธิด้วยอานาปานสติภาวนา /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญโญ)
Corporate Author
ประกายธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1