การประฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส /

ผู้แต่ง
รัตติยา สาและ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1