ทรัพยากรสนเทศเพือการศึกษาค้นคว้า /

ผู้แต่ง
สุกานดา ดีโพธิ์กลาง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
020 ส739ท 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
164 หน้า