สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า /

ผู้แต่ง
เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1