การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล /

ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3