การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล /

ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
001.4220285 ก398ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
631 หน้า : ภาพประกอบ