การประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้แต่ง
วารินทร์ สินสูงสุด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2