พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานอักษร ฉ-ช.

ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1