คำสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน /

ผู้แต่ง
ภูมิพลอดุลยเดช,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1