รายงานการวิจัยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 /

ผู้แต่ง
สุมาลี สังข์ศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี่เพื่อการศึกษาแห่งชาติ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1