การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่องเมตตาในพระไตรปิฎก = An analytical study of the loving-kindness (metta) in the Tripitaka /

ผู้แต่ง
พระมหาสงกรานต์ ธมฺโมธโร (ขยันทำ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1