ทัศนคติในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่6จังหวัดนครพนม = An Attitude in Using Buddhist Doctrines for Daily Life : A Case Study of Mathayomsuksa VI Students in Nakhonphanom Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวีระศักดิ์ อคฺควีโร (อรรคศรีวร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1