การศึกษาปัญหาจริยธรรมของเยาวชนไทยในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี = A study of ethical problems of Thai youths in the present issue of the plan of the national education : A case study of Nonthaburi province /

ผู้แต่ง
พระมหาสมพาน ชาคโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1