ความคิดเรื่องเทวดาในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท = The Concept of Gods in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาสมศักดิ์ สุวณฺณรตโน (สุวรรณรัตน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542