ความสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีการศึกษา 2540 = An achievement of learning Buddhism in Buddhist Sunday school, Mahachulalongkorn Rajvidyalaya university, school year 1997 /

ผู้แต่ง
พระมหาวิชัย ปุญฺญกาโม (ธารา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542